/ październik 31, 2023/ Aktualności

Rok 2023 jest dla  polskiego szkolnictwa szczególnie ważny. 14 października minęło 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej.

Komisja Edukacji Narodowej została powołana do życia z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego uchwałą sejmu z 14 października 1773 roku. Polska  przeżywała wtedy wyjątkowo bolesne chwile,właśnie dokonał się pierwszy rozbiór.

Komisja została powołana głównie dlatego, że do 1773 roku edukacja podstawowa i średnia były w Rzeczpospolitej  organizowane przez zakon jezuitów. Taki system edukacji nakierowany był przede wszystkim na kształcenie w zakresie teologii katolickiej przy pomocy łaciny, inne przedmioty były traktowane jako uboczne i podrzędne. System ten cechował  konserwatyzm i nietolerancja  oraz oderwanie od realnych potrzeb edukacyjnych.

Toteż przed tą nową, powołaną instytucją postawiono zadanie budowy systemu oświaty w Rzeczypospolitej. To właśnie KEN dogłębnie zreformowała polskie szkolnictwo, wprowadziła model wychowania patriotyczno-obywatelskiego oraz nowoczesny program kształcenia. Jej dzieło stało się wzorem dla Europy oraz inspiracją dla następnych pokoleń Polaków, szczególnie w trudnych czasach zaborów.

Ta ważna rocznica została wyjątkowo upamiętniona w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy. Grono pedagogiczne pod kierunkiem pani dyrektor Joanny Serkiz przedsięwzięło szereg działań mających przybliżyć uczniom i rodzicom dokonania oraz znaczenie  Komisji Edukacji Narodowej dla kształtowania serc i umysłów pokoleń Polaków.

Najmłodsi, uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Szkoła moich marzeń”. Starsi, bardziej świadomi roli KEN w historii naszego państwa przystąpili do konkursu na prezentację multimedialną przedstawiającą kulisy powstania i znaczenie komisji w dziejach Polski. Zorganizowano również ,,Koncert Piosenki Szkolnej”, wystawę historyczną  ,,Szkoła dawniej i szkoła dziś” oraz uroczystą, rocznicową akademię.

Do przygotowania uroczystości zaangażował się również Samorząd Uczniowski, ponieważ dzień 14 października, dzień powstania Komisji Edukacji Narodowej uznawany jest  jako święto szkoły, powszechnie nazywane Dniem Nauczyciela.  To była sposobność dla uczniów i absolwentów szkoły którzy chcieli  podziękować nauczycielom za ich wysiłek, poświęcenie i oddanie.

Dzień ten był również okazją do spotkania z przedstawicielami Rady Rodziców, którzy przekazali wiele ciepłych i ważnych słów oraz życzeń dla dyrekcji  i grona pedagogicznego naszej szkoły.

Zespół nauczycieli przygotowujących uroczystość: Elżbieta Darnia, Paweł Deryło, Halina Kycia, Lucyna Pietrycha, Monika Szczypta.