/ marzec 14, 2017/ Aktualności

We współpracy z pedagog szkolną, nauczycielami zespołu humanistycznego i bibliotekarzem podjęto szkolne działania realizując zadania konkursowe. Uczniowie brali udział w warsztatach bibliotecznych i wyszukiwali literaturę dotycząca tematu wychowania, zachowania i dobrych manier. Na bazie przygotowanego zestawu książek wspólne z wychowawcami przygotowali inscenizacje na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników….

 Uczniowie wszystkich klas prezentowali przygotowane wystąpienia podczas spotkania całej społeczności szkolnej. Uczniowie z wychowawcami dokonując wyboru literatury wspierali się na utworach Małgorzaty Strzałkowskiej, a podczas klasowych prezentacji odczytywali z podziałem na role wiersze ukazujące wiedzę o tym, jakie wartości są najważniejsze w życiu człowieka: prawda, odwaga, honor, sprawiedliwość, wolność, uczciwość, przyjaźń, pokój, zdrowie. Na podsumowanie odbyła się szkolna debata na temat prezentacji uczniowskich dotycząca ważnych w życiu wartości, które mają na nas największy wpływ i nadają sens naszym działaniom. Rozmawiano też o ludzkich skłonnościach do popełniania błędów i uczenia się na nich, wspólnie analizowano trafne morały z pozycji „Rady nie od parady czyli wierszyki z morałem”.

  We współpracy z nauczycielami plastyki i zespołem wychowawców podczas spotkań klasowych rozmawiano na temat różnych zachowań dotyczących kontaktów rówieśniczych i międzyludzkich, postrzeganiu drugiego człowieka, wpływu wyglądu na postawy, oceny i zachowania. W szkole ogłoszono konkurs na plakat wykonany dowolną techniką pod hasłem „Mój wygląd świadczy o mnie”, a prace konkursowe prezentowano na tablicy ekspozycyjnej. Podczas ogólnoszkolnego spotkania całej społeczności wyróżniono laureatów nagrodami książkowymi o tematyce savior vivre.

  Na spotkaniach z wychowawcami podczas pogadanek poruszano problematykę dotyczącą dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Uczniowie zainspirowani i zmotywowani przez wychowawców aktywnie brali udział w debatach klasowych. Na podsumowanie podjęto trud opracowania i przygotowania zespołowych prac  pod hasłem „Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania” we wszystkich klasach w formie graficzno – opisowej. Na uwagę zasługuje wielkie zaangażowanie uczniów i wychowawców przy wykonaniu prac plastycznych prezentowanych podczas szkolnego spotkania całej społeczności.