/ październik 18, 2015/ Aktualności

Budynek naszej szkoły ze względu na swoją specyfikę tj. czasowe przebywanie w nim dużej ilości osób stanowi obiekt, który podlega szczególnej ochronie, w tym przeciwpożarowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku szkoły, decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników budynku przeprowadziliśmy planową próbną ewakuację uczniów i personelu szkolnego. Przy współpracy z Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Leżajsku zastosowano procedury zawarte w obowiązującej w szkole Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

Na podstawie  zgłoszenia nauczycielki przyrody pani Jadwigi Stopyry wyznaczonej do sprawdzenia list uczniów, kierująca akcją dyrektor szkoły złożyła krótką informację o jej przebiegu przybyłej jednostce straży pożarnej.

Organizacja ćwiczeń ewakuacji próbnej w podsumowaniu i ocenie strażaków została określona jako przeprowadzona bezpiecznie i  prawidłowo.

Dzieci i uczniowie zostali zapoznani ze specjalistycznym sprzętem i urządzeniami gaśniczymi oraz  służącymi do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.