/ marzec 29, 2015/ Aktualności


1 kwietnia 2015r.
sprawdzian w klasie VI według harmonogramu

 900 – część 1; zadania z języka polskiego i matematyki – czas trwania 80 minut

przerwa

1145 – część 2; zadania z języka angielskiego – czas trwania 45 minut

Uczniom klasy VI życzymy powodzenia!

 

 Sprawdzian:

 • Jest powszechny i obowiązkowy.
 • Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
 • Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Zadania z języka obcego nowożytnego  mają formę zamkniętą.
 • Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
 • Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
 • Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie na stronach OKE.
 • Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

  klasa VI w pierwszym dniu roku szkolnego …

  i 1 kwietnia 2015…